Skip to content

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,

peder wearn vd har ordet icoat medical

iCoat Medical lyckades avsluta året på bästa möjliga sätt – med fortsatta framsteg och positiva resultat från pågående kliniska studier. Under perioden har vi fortsatt att ta viktiga steg i kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten TUM012 som syftar till att skydda organ i samband med transplantationer.
Samtidigt har vi initierat preklinisk forskning av TUM012 för nya indikationer, hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi. Preklinisk forskning
fortsätter även gällande TUM020 som syftar till att motverka skador av varm ischemi.

Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av cellernas syrebrist som i sin tur aktiverar immunförsvaret som attackerar och ytterligare skadar dessa celler. TUM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvaret och minskar därmed risken för inflammation och avstötning av organet. Dess användning förbättrar patientutfallet, ökar tillgängligheten genom att fler marginaliserade organ kan användas för transplantation samt minskar samhällskostnaderna kopplat till njursvikt.

Vår pågående First-in-Human studie (fas I) ATMIRe rapporterade uppdaterad interimsdata när mer än 50 procent av patienterna som ska ingå i studien hade behandlats. Data visade entydigt att ingen av patienterna som behandlats med TUM012 i samband med transplantation hade fått några negativa biverkningar. Preliminärt kan vi därmed dra slutsatsen att vi har utvecklat en säker produkt. Parallellt fortsätter vi även att planera inför nästa
kliniska fas för TUM012 i samband med njurtransplantation, en internationell effektstudie. Vi har bland annat rekryterat en erfaren projektledare som kommer ansvara för att genomföra fas II studien och vi är snart färdiga med studiedesignen.

Eftersom vi ser stor potential för att TUM012 ska kunna göra stor medicinsk nytta i samband med även andra behandlingar, har vi nu initierat preklinisk forskning av TUM012 i samband med hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi som väntas pågå under cirka två år. Ischemi-reperfusionsskada utgör ett betydande problem även i samband med dessa behandlingar.

Vi ser fortsatt att specialistvården lider av personalbrist men glädjande nog har transplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhuset i Malmö kunnat bedrivas utan större störningar. Förberedelser inför en börsnotering fortsätter och vi planerar att slutföra en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market under andra halvan av 2023. För att finansiera verksamheten fram till dess genomför nu bolaget en bryggfinansiering som vi räknar med att slutföra inom kort och denna finansiering gör att vi kan bibehålla ett högt tempo i verksamheten med slutförande av First-in-Human studien, planering av kommande fas II studie samt fortsatta prekliniska studier för nya indikationer och TUM020.

iCoat Medical fortsätter att göra stadiga framsteg och jag ser fram emot att presentera slutresultatet från vår kliniska studie ATMIRe under första halvåret 2023.

Peder Waern

VD, iCoat Medical AB