Skip to content

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,

peder wearn vd har ordet icoat medical

Vi kan nu lägga ett intensivt och händelserikt år bakom oss, och jag kan med glädje och stolthet konstatera att iCoat Medical står väl rustat inför kommande utmaningar. Stärkta av en framgångsrik emission om 32 MSEK kunde vi oförtrutet fortsätta utvecklingen av vår projektportfölj, med speciellt fokus på den ledande produktkandidaten iCM012 inom njurtransplantation. Under fjärde kvartalet fortsatte även arbetet med de prekliniska indikationerna hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi, vilket sammantaget gör att jag ser den närmaste framtiden an med stor tillförsikt.

Framstegen med vår kliniska projektportfölj är viktiga för värdeskapandet av bolaget och våra tillgångar, inte minst arbetet med iCM012 vid njurtransplantation. I november tillkännagav vi beslutet att gå vidare till en klinisk effekt studie, baserat på värdefull dialog med Läkemedelsverket.

Tidigare under året avslutade vi vår First-in-Human-studie ATMIRe (fas I/IIa) med övertygande säkerhets- och preliminära effektresultat där iCM012 studerades i samband med njurtransplantationer. Vi förbereder nu den globala kliniska fas IIb-studien EMPIRe, som förväntas starta under 2024.

Vi möter ett stort intresse för vårt kliniska och prekliniska program i vetenskapliga kretsar, både via publikationer och presentationer på vetenskapliga konferenser, vilket givetvis ger oss extra råg i ryggen i vårt fortsatta arbete med iCM012.

Diskussionerna med Läkemedelsverket omfattade även vår prekliniska forskning inom transplantation av andra solida organ, samt inom öppen hjärtkirurgi, vilken är tänkt att vara nästa indikation i vår kliniska utveckling. Läkemedelsverket stödjer även fortsatt prekliniskt arbete, som tillsammans med de lovande resultaten från ATMIRe-studien bör kunna ligga till grund för framtida fas I/IIa-studier för transplantation av andra organ, samt vid öppen hjärtkirurgi.

I takt med att vårt utvecklingsprogram tar form fortsätter bolaget att växa, och under det tredje kvartalet flyttade verksamheten för våra kliniska studier in i större lokaler i forskarbyn Medicon Village i Lund, i syfte att skapa en bra grund för utökad framtida klinisk verksamhet.

Vi fortsätter också att stärka den vetenskapliga kompetensen i bolaget. Vi har skapat ett starkt vetenskapligt råd, där transplantationskirurgerna Dr. Gabriel Oniscu, Dr. Stefan Schneeberger and Dr. Stefan Tullius är de senaste tillskotten. Tidigare under året anslöt även Carl Bjartmar, MD, till bolaget som Chief Commercial Officer och ingår i iCoat Medicals ledningsgrupp; ett tydligt bevis på att vi kan attrahera människor med stor sakkunskap och ett brett vetenskapligt nätverk.

Under året genomförde vi en riktad emission om 32 MSEK som säkrar finansieringen av våra löpande kostnader för fasI/IIa studien ATMIRe, förberedelserna med EMPIRe och fortsatta prekliniska studier med nya indikationer, samt arbetet med vår andra produktkandidat iCM020. I fokus är självfallet effektstudien EMPIRe som förväntas starta under 2024, men det ska också bli spännande att fortsätta utvecklingen av den prekliniska portföljen.

Jag ser fram emot att uppdatera er om våra kommande planer och fortsatta ansträngningar att slutligen kunna erbjuda en produkt med potential att transformera hela den stora och icke-cykliska transplantationsmarknaden. Uppskattningsvis kommer mer än 200 000 transplantationer att utföras enbart under 2026. Jag är övertygad att iCoat Medical och vår spännande projektportfölj kommer att ha en viktig roll att spela i denna utveckling.

Peder Waern

VD, iCoat Medical AB