Skip to content

Pipeline

iCoat Medicals produktportfölj adresserar ett flertal hälsoproblem som är kopplade till ischemi-reperfusionsskada. Tabellen nedan visar var i utvecklingscykeln respektive produktkandidat befinner sig.

Prövningar

Pågående:

  • ATMIRe – fas 1/2a (First-in-Human) dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, singelcenterstudie för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av iCM012 solution, 2 mg/mL vid ex vivo behandling av tillvaratagna njurar för att minimera ischemi-reperfusionsskador och därigenom förbättra kort- och långtidsutfall efter njurtransplantation.
    Patientrekryteringen fullföljdes i maj 2023, och den kliniska rapporten omfattande bl.a. 3 månaders säkerhetsdata färdigställdes i december 2023. Uppföljande 12 månaders säkerhetsdata förväntas vara tillgänglig i maj 2024.

Planerade:

  • EMPIRe – fas 2b dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av iCM012 solution, 2 mg/mL vid ex vivo behandling av tillvaratagna njurar för att minimera ischemi-reperfusionsskador och därigenom förbättra kort- och långtidsutfall efter njurtransplantation. Förväntad start: andra halvan av 2024.

För ytterligare information, se pressmeddelanden.

Läkemedels-
produkter
Projekt
Indikationer
Forskning och
utveckling
Prekliniska
studier
Kliniska
förberedelser
Fas I/IIa
Fas 2b
Nästa
milstolpe
iCoat Medical teknologi-plattform
iCM012
Njur-
transplantation
IND godkännande H2 2024
Övriga solida organ
Under utvärdering för nästa steg
iCM020
iCM012
iCM023
(1:a, 2:a, 3:e generationen molekyler)
Öppen hjärtkirurgi
Prekliniska studier pågår
Cellterapi
Pågående forskning och utveckling
Hjärtinfarkt
Stroke
Avslutad
Pågående
Planerad