Skip to content

Kommuniké från iCoat Medical AB:s (publ) årsstämma den 24 april 2024

Årsstämma i iCoat Medical AB (publ), org. nr 559172-8208 ("Bolaget") hölls den 24 april 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning: resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget i enlighet med framlagda redovisningshandlingar. Årsstämman beslutade vidare att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode med följande fördelning: 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Larsson, Carl Bjartmar, Marianne Jensen Waern, Bo Nilsson, Bertil Villard och Martin Åmark. Hans Larsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om omval av KPMG AB som Bolagets revisor med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete

Årsstämman beslutade om omval av Kristina Nilsson Ekdahl, Johan Thorell, Pär Josefsson, Marianne Jensen Waern och Hans Larsson som ledamöter av valberedningen.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om att anta instruktioner för valberedningens arbete av årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller apportemission eller kvittningsemission.

Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet i Bolaget ökar med mer än sextio (60) procent i förhållande till aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att besluta om villkoren för emissioner med stöd av bemyndigandet samt vilka personer som ska vara berättigade att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att anskaffa kapital, knyta strategiskt viktiga aktieägare till Bolaget eller genomföra förvärv eller strategiska samarbeten.

Majoritetskrav m.m.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

————————————

iCoat Medical AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Waern, VD, iCoat Medical AB (publ)

E-post: peder.waern@icoatmedical.com