Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 oktober – 31 december 2023

Finansiell översikt oktober – december: (Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 • Kvartalets förlust uppgick till -5 694 KSEK (-3 899 KSEK)
 • Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 9 872 KSEK (9 648 KSEK)
 • Kassaflöde för kvartalet uppgick till -7 695 KSEK (-5 584 KSEK)
 • Bolagets egna kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 39 499 KSEK (27 048 KSEK) och en balansomslutning om 50 586 KSEK (31 901 KSEK)
 • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 78% (85%)

Finansiell översikt januari – december:

(Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 • Periodens förlust uppgick till -20 380 KSEK (-10 483 KSEK)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 872 KSEK (9 648 KSEK)
 • Kassaflöde för perioden uppgick till 224 KSEK (-17 191 KSEK)
 • Bolagets egna kapital vid utgången av perioden uppgick till 39 499 KSEK (27 048 KSEK) och en balansomslutning om 50 586 KSEK (31 901 KSEK)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 78% (85%)

Väsentliga händelser oktober – december:

 • Inledande av nya pre-kliniska studier i djurmodeller gällande hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi för bolagets nya indikationer
 • Initiering av cellterapier som nytt prekliniskt fokusområde
 • Inledande av nya pre-kliniska studier i djurmodeller gällande öppen hjärtkirurgi
 • Fortsatta förberedelser inför start av en global multicenter studie av iCM012 med planerad start under 2024

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • I februari 2024 meddelade iCoat Medical att bolaget kommer att gå vidare med fas 2b-studien EMPIRe som nästa steg i den kliniska utvecklingen av iCM012 vid njurtransplantation från avlidna donatorer
 • I februari 2024 etablerade iCoat Medical ett Scientific Advisory Board med tre ledande internationella experter för att stärka expertisen inom transplantationsområdet

VD har ordet

Vi kan nu lägga ett intensivt och händelserikt år bakom oss, och jag kan med glädje och stolthet konstatera att iCoat Medical står väl rustat inför kommande utmaningar. Stärkta av en framgångsrik emission om 32 MSEK kunde vi oförtrutet fortsätta utvecklingen av vår projektportfölj, med speciellt fokus på den ledande produktkandidaten iCM012 inom njurtransplantation. Under fjärde kvartalet fortsatte även arbetet med de prekliniska indikationerna hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi, vilket sammantaget gör att jag ser den närmaste framtiden an med stor tillförsikt.

Framstegen med vår kliniska projektportfölj är viktiga för värdeskapandet av bolaget och våra tillgångar, inte minst arbetet med iCM012 vid njurtransplantation. I november tillkännagav vi beslutet att gå vidare till en klinisk effekt studie, baserat på värdefull dialog med Läkemedelsverket.

Tidigare under året avslutade vi vår First-in-Human-studie ATMIRe (fas I/IIa) med övertygande säkerhets- och preliminära effektresultat där iCM012 studerades i samband med njurtransplantationer. Vi förbereder nu den globala kliniska fas IIb-studien EMPIRe, som förväntas starta under 2024.

Vi möter ett stort intresse för vårt kliniska och prekliniska program i vetenskapliga kretsar, både via publikationer och presentationer på vetenskapliga konferenser, vilket givetvis ger oss extra råg i ryggen i vårt fortsatta arbete med iCM012.

Diskussionerna med Läkemedelsverket omfattade även vår prekliniska forskning inom transplantation av andra solida organ, samt inom öppen hjärtkirurgi, vilken är tänkt att vara nästa indikation i vår kliniska utveckling. Läkemedelsverket stödjer även fortsatt prekliniskt arbete, som tillsammans med de lovande resultaten från ATMIRe-studien bör kunna ligga till grund för framtida fas I/IIa-studier för transplantation av andra organ, samt vid öppen hjärtkirurgi.

I takt med att vårt utvecklingsprogram tar form fortsätter bolaget att växa, och under det tredje kvartalet flyttade verksamheten för våra kliniska studier in i större lokaler i forskarbyn Medicon Village i Lund, i syfte att skapa en bra grund för utökad framtida klinisk verksamhet.

Vi fortsätter också att stärka den vetenskapliga kompetensen i bolaget. Vi har skapat ett starkt vetenskapligt råd, där transplantationskirurgerna Dr. Gabriel Oniscu, Dr. Stefan Schneeberger and Dr. Stefan Tullius är de senaste tillskotten. Tidigare under året anslöt även Carl Bjartmar, MD, till bolaget som Chief Commercial Officer och ingår i iCoat Medicals ledningsgrupp; ett tydligt bevis på att vi kan attrahera människor med stor sakkunskap och ett brett vetenskapligt nätverk.

Under året genomförde vi en riktad emission om 32 MSEK som säkrar finansieringen av våra löpande kostnader för fasI/IIa studien ATMIRe, förberedelserna med EMPIRe och fortsatta prekliniska studier med nya indikationer, samt arbetet med vår andra produktkandidat iCM020. I fokus är självfallet effektstudien EMPIRe som förväntas starta under 2024, men det ska också bli spännande att fortsätta utvecklingen av den prekliniska portföljen.

Jag ser fram emot att uppdatera er om våra kommande planer och fortsatta ansträngningar att slutligen kunna erbjuda en produkt med potential att transformera hela den stora och icke-cykliska transplantationsmarknaden. Uppskattningsvis kommer mer än 200 000 transplantationer att utföras enbart under 2026. Jag är övertygad att iCoat Medical och vår spännande projektportfölj kommer att ha en viktig roll att spela i denna utveckling.

Peder Waern
VD, iCoat Medical AB

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.icoatmedical.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peder Waern, VD – iCoat Medical AB
E-mail: peder.waern@icoatmedical.com

Mattias Springare, CFO och Head of Investor Relations – iCoat Medical AB
E-mail: mattias.springare@icoatmedical.com

Om iCoat Medical
iCoat Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador genom att utveckla nya läkemedelsprodukter. Företaget är en av världens ledande FoU-centrerade organisationer inom medfödd immunologi och utökar systematiskt sin projektportfölj med sin egenutvecklade beläggningsteknologiplattform. iCoat Medicals ledande läkemedelskandidat iCM012 är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Företagets unika ex-vivo-beläggning av transplantaten har ambitionen att vara en integrerad del i framtidens transplantationsprocedurer. iCoat Medical har verksamhet i Uppsala, Lund och Malmö och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, vänligen besök https://www.icoatmedical.com/sv/