Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024

Finansiell översikt januari – mars:
(Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

  • Kvartalets förlust uppgick till -3 663 KSEK (-3 850 KSEK)
  • Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 2 321 KSEK (2 877 KSEK)
  • Kassaflöde för kvartalet uppgick till -7 551 KSEK (-6 771 KSEK)
  • Bolagets egna kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 35 581 KSEK (23 647 KSEK) och en balansomslutning om 46 667 KSEK (27 991 KSEK)
  • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 76% (84%)

Väsentliga händelser januari – mars:

  • iCoat Medical meddelade att bolaget kommer att gå vidare med fas 2b-studien EMPIRe som nästa steg i den kliniska utvecklingen av iCM012 vid njurtransplantation från avlidna donatorer.
  • Ett vetenskapligt råd inrättades i syfte att stärka iCoat Medicals forsknings- och utvecklingsprogram bestående av tre ledande internationella experter: Dr. Gabriel Oniscu, Dr. Stefan Schneeberger och Dr. Stefan Tullius.
  • iCoat Medicals CMO Dr. Alireza Biglarnia fick anslag för transplantationsforskning från Transplantationsfonden, ett samarbete mellan Skånes Universitetssjukhus och Skånes njurvårdsnätverk.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

  • I april lämnade iCoat Medical in två nya patentansökningar som breddar patentportföljen och därmed skyddet för framtida produkter.

VD har ordet
Under det första kvartalet i år fortsatte vi utvecklingen av vår prekliniska och kliniska projektportfölj, med speciellt fokus på den ledande produktkandidaten iCM012 inom njurtransplantation, där vi nu förbereder den globala kliniska fas 2b-studien EMPIRe, med förväntad start under 2024. Vi har också fortsatt att stärka vår IP-position och kunde nyligen lämna in två nya patentansökningar som breddar patentportföljen och därmed skyddet för framtida produkter.

I februari tillkännagav vi att vi har tagit det formella beslutet att fortsätta med EMPIRe-studien som nästa steg i den kliniska utvecklingen av iCM012. Vi hade dessförinnan haft givande och konstruktiva diskussioner med Läkemedelsverket, och en fas 2b-studie som demonstrerar effektivitet bedöms vara det logiska nästa steget, baserat på de lovande data som genererats av den nu avslutade fas 1/2a-studien ATMIRe.

EMPIRe-studien, som är planerad att starta 2024, kommer att omfatta cirka 100 patienter och utföras vid utvalda högkvalitativa kliniker i Europa och USA. Potentialen för villkorligt godkännande, givet tillräckligt övertygande data som genererats av fas 2b-studien, kommer senare diskuteras med tillsynsmyndigheterna. Dessa framsteg med vår kliniska projektportfölj är viktiga för värdeskapandet av bolaget och våra tillgångar.

Parallellt med dessa förberedelser har arbetet med de prekliniska indikationerna CAR T-cellterapi och öppen hjärtkirurgi fortsatt enligt plan, vilket sammantaget gör att jag ser den närmaste framtiden för iCoat Medicals utvecklingsarbete an med stor tillförsikt.

Vi har en betydande styrka genom att stå stadigt på dessa två starka ben: dels den kliniska utvecklingen kring iCM012, dels den prekliniska forskningen som sammantaget skapar en bredd och ett djup. Vår framtid står och faller inte med en enda produkt eller indikation utan flera parallella indikationer utvecklas löpande.

Vi fortsätter även att utveckla vår unika teknologiplattform och tillhörande IP-portfölj baserat på bolagets beläggningsteknik. Nyligen lämnade vi in två nya patentansökningar som breddar patentportföljen och därmed skyddet för framtida produkter. iCoat Medical har nu sammanlagt 40 patent och patentansökningar med internationell täckning inom totalt fem patentfamiljer.

Det är också glädjande att se att våra oerhört kompetenta medarbetare uppmärksammas av det vetenskapliga samfundet. I mars var vår Chief Medical Officer Dr. Alireza Biglarnia en av fem forskarläkare som fick ett anslag för sin forskning inom området av transplantation från Transplantationsfonden, ett samarbete mellan Skånes Universitetssjukhus och Skånes njurvårdsnätverk.

Vi fortsätter även att skapa ett gediget vetenskapligt nätverk, och i februari presenterade vi vårt starka vetenskapliga råd, med tre ledande internationella experter – Dr. Gabriel Oniscu, Dr. Stefan Schneeberger och Dr. Stefan Tullius. Jag är mycket glad och stolt över att vi har kunnat attrahera några av de ledande globala transplantationsexperterna, och deras långa, kombinerade erfarenhet av forskning och behandling är ovärderlig för oss när vi nu fortsätter den kliniska utvecklingen av iCM012 i den kommande EMPIRe-studien.

För att kunna driva verksamheten vidare behövs givetvis finansiering, och vi kommer därför att göra en konvertibel före sommaren. I likhet med andra små och medelstora bioteknikbolag har vi märkt att marknaden har varit – och är till viss del fortfarande – avvaktande de senaste två-tre åren, och därför tror jag att en konvertibel är den bästa strategiska finansieringslösningen för oss i det korta perspektivet.

Jag ser fram emot att uppdatera er om våra kommande planer och fortsatta ansträngningar att slutligen kunna erbjuda en produkt med potential att transformera hela den stora och icke-cykliska transplantations-marknaden. Troligtvis kommer mer än 200 000 transplantationer att genomföras under 2025, vilket gör att forskning och nya tekniker blir avgörande för att säkerställa att dessa människor får bästa möjliga behandling. Jag är övertygad om att iCoat Medical kommer att spela en nyckelroll i denna utveckling.

Peder Waern
VD, iCoat Medical AB

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.icoatmedical.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peder Waern, VD – iCoat Medical AB
E-post: peder.waern@icoatmedical.com

Om iCoat Medical
iCoat Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador genom att utveckla nya läkemedelsprodukter. Företaget är en av världens ledande FoU-centrerade organisationer inom medfödd immunologi och utökar systematiskt sin projektportfölj med sin egenutvecklade beläggningsteknologiplattform. iCoat Medicals ledande läkemedelskandidat iCM012 är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Företagets unika ex-vivo-beläggning av transplantaten har ambitionen att vara en integrerad del i framtidens transplantationsprocedurer. iCoat Medical har verksamhet i Uppsala, Lund och Malmö och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, vänligen besök https://www.icoatmedical.com/sv/