Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023

Finansiell översikt juli – september:
(Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 • Kvartalets förlust uppgick till -5 604 KSEK (-2-047 KSEK)
 • Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 17 567 KSEK (15 232 KSEK)
 • Kassaflöde för kvartalet uppgick till -9 467 KSEK (-3 656 KSEK)
 • Bolagets egna kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 44 602 KSEK (30 874 KSEK) och en balansomslutning om 53 629 KSEK (32 785 KSEK)
 • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 83% (94%)

Finansiell översikt januari – september:
(Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 • Periodens förlust uppgick till -14 687 KSEK (-6 575 KSEK)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 567 KSEK (15 232 KSEK)
 • Kassaflöde för perioden uppgick till 7 918 KSEK (-11 607 KSEK)
 • Bolagets egna kapital vid utgången av perioden uppgick till 44 602 KSEK (30 874 KSEK) och en balansomslutning om 53 629 KSEK (32 785 KSEK)
 • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 83% (94%)

Väsentliga händelser juli – september:

 • Omfattande förberedelser inför registreringsgrundande studie med bland annat site selection i flertalet länder.
 • Under juli månad genomfördes sista uppföljningsbesöket med patient 18/18 i bolagets First-in-Human studie med resultat enligt plan.
 • Under september månad färdigställdes resultat från First-in-Human studien (ATMIRe).

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Inledande av nya pre-kliniska studier i djurmodeller gällande hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi för bolagets nya indikationer.

VD har ordet
Under det tredje kvartalet fortgick det intensiva arbetet som har kännetecknat hela det här året för iCoat Medical, och under perioden kunde vi fortsätta utvecklingen av vårt prioriterade kliniska projekt inom njurtransplantation, samt arbeta vidare med de prekliniska indikationerna hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi, vilket sammantaget gör att jag ser den närmaste framtiden an med stor tillförsikt.

Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av cellernas syrebrist som i sin tur aktiverar immunförsvaret som attackerar och ytterligare skadar dessa celler. Vår ledande produktkandidat iCM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvaret och minskar därmed risken för inflammation och avstötning av organet. Dess användning har potential att förbättra patientutfallet, öka tillgängligheten av organ som kan användas för transplantation samt minska samhällskostnaderna.

I juli genomfördes det sista uppföljningsbesöket med den 18:e och sista patienten (Last Patient Last Visit, LPLV) i bolagets First-in Human-studie ATMIRe (fas I/IIa), där iCM012 har studerats i samband med njurtransplantationer. Glädjande nog gick allt enligt plan, och i september färdigställdes resultaten för studien. Senare under hösten kunde vi inleda arbetet som är kopplat till publikationer och presentationer på vetenskapliga internationella konferenser. Vi möter ett stort intresse för vårt kliniska och prekliniska program i vetenskapliga kretsar, vilket givetvis ger oss råg i ryggen i det fortsatta arbetet.

Under tredje kvartalet gjordes även omfattande förberedelser för vår registreringsgrundande kliniska studie EMPIRe (fas IIb/III), bland annat med besök vid sjukhus runt om i USA och Europa. Närmare 40 transplantationscenters ingick i utvärderingen med positiv respons, och vår målsättning är att ha studien godkänd under H1 2024 och därefter börja inkludera patienter, vilket är en viktig milstolpe för oss.

Förutom utvecklingen av iCM012 för njurtransplantation fortskrider även den prekliniska forskningen inom hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi, som är tilltänkta nästa indikationer att avancera mot klinisk utveckling. Därutöver fortsätter även utvecklingen av vår andra potentiella läkemedelskandidat iCM020, som syftar till att motverka skador av s k varm ischemi som kan uppstå i samband med transplantation och tromboser, exempelvis hjärtinfarkt och stroke.

Efter perioden inledde vi nya grisstudier/djurmodeller gällande hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi, och i början på oktober hade vi ett möte med Läkemedelsverket för att diskutera dem som potentiella nya kliniska indikationer för iCM012.Inledande resultat väntas i Q1 2024.

I takt med att vårt utvecklingsprogram fortsätter att ta form växer bolaget, och under kvartalet flyttade vi bland annat in i större lokaler i forskarbyn Medicon Village i Lund, vilket skapar en bra grund för utökad framtida klinisk verksamhet.

Tidigare i år genomförde vi en riktad emission som säkrar finansieringen av våra löpande kostnader för ATMIRe, förberedelser för EMPIRe och fortsatta prekliniska studier för nya indikationer och iCM020.

Jag ser fram emot att uppdatera er om våra planer framöver och att fortsätta våra ansträngningar för att i slutändan kunna erbjuda en produkt som har potential att transformera hela den stora och icke-cykliska transplantationsmarknaden, där det uppskattas att mer än 200 000 transplantationer kommer att utföras enbart under år 2026. Jag är övertygad att iCoat Medical kommer att ha en viktig roll att spela i denna utveckling.

Peder Waern
VD, iCoat Medical AB

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.icoatmedical.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peder Waern, VD – iCoat Medical AB
E-mail: peder.waern@icoatmedical.com
 
Mattias Springare, CFO och Head of Investor Relations – iCoat Medical AB
E-mail: mattias.springare@icoatmedical.com

Om iCoat Medical
iCoat Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador genom att utveckla nya läkemedelsprodukter. Företaget är en av världens ledande FoU-centrerade organisationer inom medfödd immunologi och utökar systematiskt sin projektportfölj med sin egenutvecklade beläggningsteknologiplattform. iCoat Medicals ledande läkemedelskandidat iCM012 är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Företagets unika ex-vivo-beläggning av transplantaten har ambitionen att vara en integrerad del i framtidens transplantationsprocedurer. iCoat Medical har verksamhet i Uppsala, Lund och Malmö och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, vänligen besök https://www.icoatmedical.com/sv/