Skip to content

Kallelse till aktieägarmöte i iCoat Medical AB den 7 december 2023

Bästa aktieägare i iCoat Medical AB,
 
2023 har varit ett intensivt år för iCoat Medical där vi fortsatt den kliniska utvecklingen av vårt prioriterade projekt inom njurtransplantation samt arbetat vidare med de prekliniska indikationerna hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi.

I september tog vi ett betydande steg framåt i vår kliniska utveckling när vi meddelade positiva resultat från fas 1/2a-studien ATMIRe inom njurtransplantation med vår ledande produktkandidat iCM012, det första läkemedlet som utvecklas för njurtransplantationer baserat på iCoat Medicals patenterade beläggningsteknologiplattform. Resultaten av studien visar att behandlingen med iCM012 var säker och väl tolererad samtidigt som de indikerar att iCM012 har potential att bevara och förbättra funktion av njurar från avlidna donatorer med hög risk för ischemi-reperfusionsskador. Resultaten stödjer fortsatt klinisk utveckling av iCM012 med en registreringsgrundande studie som nästa steg. Fas 2/3-studien EMPIRe är planerad att starta under första halvåret 2024.

För att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av iCM012 inom njurtransplantation och den prekliniska forskningen inom hjärttransplantation och öppen hjärtkirurgi, som är tilltänkta nästa indikationer att avancera mot klinisk utveckling, har styrelsen för iCoat Medical beslutat att genomföra en kapitalanskaffning. För det ändamålet har Vator Securities anlitats och sondering av intresse bland såväl befintliga som nya investerare kommer att inledas.
 
Den 7 december bjuder iCoat Medical in till aktieägarmöte där bolagets ledning och styrelse kommer att finnas på plats för att ge en uppdatering av den senaste utvecklingen i bolaget och bland annat presentera de nyligen rapporterade resultaten med iCM012. Deltagande kommer även vara möjligt via Teams.
 
Preliminär agenda för ägarmötet:
-Presentation styrelse/ledning
-Status, var är iCoat Medical idag
-Genomgång av resultaten från fas 1/2a-studien ATMIRe 
-Kommande registreringsgrundande studie och kapitalanskaffning
-Frågor till styrelsen och VD
 
Hoppas vi ses, välkommen!
 
Styrelsen i iCoat Medical AB genom
Peder Waern
VD
 
TID: 14:30 – 16:00, 7 december 2023
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm
LÄNK: Skickas ut till de deltagare som önskar deltaga digitalt
 
OBS! Meddela om ni önskar medverka på plats eller via länk till:
peder.waern@icoatmedical.com eller mattias.springare@icoatmedical.com